KHÁCH SẠN VÀ NGHỈ DƯỠNG

Khách sạn và nghỉ dưỡng là một trong các lĩnh vực mà ETIC sẽ nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.